Svet-Stranek.cz
SC 80 Chomutov

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů:Moderní gymnastika Chomutov

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů

Úrazové pojištění pro rok 2013

 

Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

Škodné události (úrazy) vzniklé před 1. 1. 2013 se odškodňují podle smluv s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., a to až tři roky od vzniku úrazu.
Vyplněné formuláře zasílejte na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny.
Oznámení škodné události z úrazového pojištění po 1. 1. 2013
V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
 • uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010
 • do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:
  • název střešní organizace - ČSTV;
  • evidenční číslo členského SK/TJ v rámci ČSTV (Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, vydaném příslušným okresním sdružením ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČSTV, v krajním případě lze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cstv.cz);
  • činnost, při které došlo k úrazu;
  • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
  • razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČSTV);
 • k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:
zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.
 • Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Jankovcova 1566/2b
170 00 Praha 7

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz


Pojištění odpovědnosti trenérů

 

Český olympijský výbor uzavřel ve vzájemné součinnosti s pojišťovnouKooperativa, pojišťovna, a.s., a ČSTV, pro Český svaz tělesné výchovy smlouvu opojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV. Smlouva je účinná od 1.1.2012do 31.12.2012.

 

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, kterásport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykolivdojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnosttrenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobrovolných trenérů,vykonávající ve svém volném čase odbornou a v některých sportech, z hlediskaodpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.

 

Podle uzavřené pojistné smlouvy s číslem 7720631260 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel)vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky prosubjekty sdružené v ČSTV, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovnísvazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního(pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenskýmoprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel)použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištěnímje tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovníchklubů, pozor, na území České republiky. Pojištěnou činností není činnost trenéra(cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcemnebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jakoobchodní společnosti.

 

Pojištěný trenér (cvičitel)je podle zvláštních ujednánísmlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy probezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebořízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněnpojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout. Samozřejměse pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem,který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebotěmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečnéhopočtu osob vykonávajících dohled). Pojištění kryje škodu z jedné události do 2mil. Kč, ze všech událostí za rok pak do 10 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí5.000,- Kč. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěníodpovědnosti a majetku (VPP P - 100/09 http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/VPP-P-100_09.pdf),Zvláštními pojistnými podmínkami (ZPP P -600/05 http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/ZPP-P-600_05.pdf),Dodatkovými pojistnými podmínkami (DPP P -520/05 http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/DPP-P-520_05.pdf)a Doložkou o elektronickýchrizicích – výluce (DOB1).

 

Výklad smlouvy a způsob jejího případného využití zajistí pojišťovacímakléř na adrese pavel.kvasnicka@securra.cz. Doporučujeme,vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou, kdylze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnostirozhodovat soud, využít možnosti nahlášení škodné události prostřednictvím uvedeného pojišťovacíhomakléře.

 

Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinenoznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodné události“.Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo z internetu naadrese: http://www.koop.cz/data/files/file_59_GENERAL.pdf.Vyplněné oznámení škodné události doporučujemezaslat elektronickou poštou na adresu pavel.kvasnicka@securra.cz, popř. listovní poštou na adresu: SECURRA, s.r.o., Mokrá 9, 149 00Praha 4.